Logo
hotline Hotline: - 0985 510 188

Giá trị cốt lõi

Calender Ngày đăng: 11:50 07/11/2019
Calender Lượt xem: 2.947
Cỡ chữ minus plus
Triết lý 3 niềm vui
Chủ đầu tư/Tổng thầu VUI - Sơn Chống Cháy Việt Nhật VUI - Cán bộ, nhân viên VUI


 
- Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.
- Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.
- Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển.
- Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp